eShop       LOGIN  
 
 


~ 12.04.2008
ANCOM - Portabilitate...
[Citeste]


~ 21.10.2008
Portabilitate - MapamondCALL...
[Citeste]
Mapamond Call         - TERMENI SI CONDITII                             Am luat la cunostinta   

Contract Cadru

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea, de către Vitanic Ro - MapamondCall, către Beneficiar, a serviciilor specificate la pct. 1.2., pe perioada specificată la pct. 2.1., în schimbul plăţii de către beneficiar a tarifelor stabilite conform anexei la acest contract.

1.2. Vitanic Ro va furniza următoarele servicii de telefonie (voce) fixă:

a) Asigurarea accesului la serviciile de voce  locale, interjudeţene şi internaţionale în reţeaua MapamondCall, precum şi în alte reţele publice de telefonie fixă sau mobilă cu care Vitanic Ro are contracte de interconectare în vigoare.

b) Prezentul contract asigură Beneficiarului dreptul de iniţiere numai de apeluri proprii, iniţiate numai de acesta, de pe liniile şi cu identitate puse la dispoziţie de către Vitanic Ro prin numerotația proprie.

1.3. Vitanic Ro se angazeaza să furnizeze serviciile de telefonie oriunde in România sau in străinatate doar dacă Benificiarul deţine o conexiune stabilă la internet, la nişte parametrii tehnici stabiliţi prin prezentul contract.

 

2. DURATA CONTRACTULUI

2.1. Durata contractului este de 1 an.

2.2. Dacă nu a fost denunţat în condiţiile pct. 5, Contractul se va prelungi automat.

 

3. TARIFE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

3.1. Tarifele sunt în valoare netă (fără TVA).

3.2. Tarifele sunt stabilite în EURO. Un extras din tarifele în vigoare la data semnării contractului pentru destinaţiile şi serviciile furnizate de Vitanic Ro – MapamondCall sunt redate în Anexa 2 a prezentului contract. Lista completă a tarifelor se găseşte la adresa Internet: http://www.mapamond.com pe care Beneficiarul o poate consulta conform art. 3.10 al prezentului Contract. Facturarea, de către Vitanic Ro, şi plata, de către Beneficiar, a contravalorii serviciilor, se vor face în lei, la cursul oficial al BNR din ziua emiterii facturii pentru clienții din România şi in EURO pentru clienții din afara României.  

3.3. Vitanic Ro va factura către Beneficiar, in primele 5 (cinci) zile ale lunii, contravaloarea abonamentului pentru luna în curs, dacă serviciul presupune plata unui abonament, precum şi contravaloarea serviciilor prestate în luna anterioară.

3.4. Facturile vor fi trimise beneficiarului prin poştă sau email, la adresa indicată de acesta.

3.5. Beneficiarul va achita contravaloarea facturii la data de 20 a lunii în care s-a emis factura, numerar (la adresa specificată de Vitanic Ro) sau prin transfer bancar (într-un cont indicat de Vitanic Ro). Data ultimei zile la care se poate face plata, fără a fi percepute penalizări, este data de 21 a lunii în care s-a emis factura.

3.6. În cazul neefectuării plăţii la termen, Vitanic Ro poate percepe o penalitate de 0,1 % pe zi de întârziere, calculată asupra sumei facturate, pănă la data achitării integrale a sumei restante. În cazul întârzierii plăţii după data scadenţei de plată, Vitanic Ro poate suspenda furnizarea serviciului către Beneficiar, pănă când Beneficiarul îşi achită toate sumele restante.

3.7. Vitanic Ro poate cere oricând Benefaciarului pentru serviciile deja prestate într-o lună, înainte de expirarea lunii calendaristice, plata unui avans sau a unui depozit, iar Beneficiarul se obligă să plătească în termen de 1 (una) zi de la data cererii. Vitanic Ro poate cere plata serviciilor deja prestate, a acestui avans sau a depozitului pe baza unor criterii ale Vitanic Ro, cum ar fi, dar fără a se limita la, bonitatea Beneficiarului (plăţi în termen ale facturilor Vitanic Ro, situaţia financiară a Beneficiarului, etc.),  media consumului lunar şi consumul realizat într-o lună până la o anumită dată, etc. În cazul în care Beneficiarul nu achită suma cerută, Vitanic Ro va putea suspenda imediat serviciile oferite Beneficiarului. În cazul în care Vitanic Ro va considera că Beneficiarul nu se mai încadrează în criteriile interne menţionate mai sus, Vitanic Ro va regulariza sumele încasate în avans cu debitele curente ale Beneficiarului.

3.8. Beneficiarul poate contesta suma facturată în termen de cel mult 30 (treizeci) de zile de la data emiterii facturii, fără să fie exonerat de la achitarea integrală a facturii până la data scadentă, urmând ca eventualele diferenţe să fie corectate pe factura următoare emisă de Vitanic Ro. Beneficiarul este de acord că nu mai are dreptul să conteste vreo factură după expirarea termenului stabilit de prezentul articol.

3.9. Vitanic Ro îşi rezervă dreptul de a modifica tarifele pentru serviciile ce fac obiectul prezentului contract. În cazul creşterii tarifelor, Vitanic Ro va notifica beneficiarul prin mijloace considerate potrivite de către Vitanic Ro cu cel puţin 30 (treizeci) zile înainte de aplicarea noilor tarife. De regulă, Vitanic Ro va modifica tarifele începând cu data de 1 (întâi) a fiecărei luni, ora 00.00 şi vor fi valabile până la sfârşitul lunii, ora 24.00. Vitanic Ro va putea majora tarifele în cazul creşterii :

- tarifelor şi taxelor de interconectare din contractele încheiate de Vitanic Ro cu alţi operatori;

- tarifelor şi taxelor pentru traficul internaţional (preţul pe minut, transport minute până în România şi în România);

- tarifelor de energie electrică, tarifelor pentru servicii sau a preţurilor pentru bunuri care au influenţă directă sau indirectă asupra serviciilor furnizate;

- impozitelor, taxelor, accizelor percepute de administraţia publică centrală sau administraţiile publice locale;

- precum şi în orice alte situaţii asemănătoare cu cele de mai sus.

3.10. Beneficiarul are obligaţia de a consulta, prin reprezentanţii săi autorizaţi, tarifele în vigoare pe parcursul derulării contractului, la adresa Internet pusă la dispoziţie de către Vitanic Ro sau la numerele de telefon ale Serviciului de Relaţii cu Clienţii.

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

4.1. Drepturile şi obligaţiile Vitanic Ro :

4.1.1. Vitanic Ro va opera 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an reţeaua sa publică de comunicaţii electronice.

4.1.2. Vitanic Ro nu va fi responsabil pentru nici o întrerupere rezultată din cauze ce exced controlului său şi nici pentru pagubele pe care beneficiarul le-ar putea suferi din aceste cauze.

4.1.3. Vitanic Ro se obligă să remedieze eventualele defecţiuni reclamate respectând termenele de remediere stabilite de ANRCTI.

4.1.4. Vitanic Ro se obligă să asigure supervizarea continuă a serviciului şi a reţelei sale publice de comunicaţii electronice.

4.1.5. Vitanic Ro nu este răspunzător pentru folosirea incorectă a serviciului de telefonie, pentru folosirea serviciului în alte scopuri decat cele prevăzute în prezentul contract, precum şi în cazul neutilizării serviciului în concordanţă cu clauzele prezentului contract şi cu legislaţia în vigoare.

4.1.6. Vitanic Ro garantează buna funcţionare a serviciilor doar dacă beneficiarul utilizează sistemul recomandat de către Vitanic Ro potrivit anexei 1 a prezentului contract. Utilizarea altor echipamente se va putea efectua numai cu acordul scris al Vitanic Ro.

4.1.7. Vitanic Ro poate schimba numerotaţia alocată Beneficiarului în cazul unor modificări de reţea ce presupun acest lucru, ca de exemplu, dar fără a se limita la, decizii ale autorităţilor naţionale care impun sau recomandă schimbări ale numerotaţiei. Vitanic Ro nu va fi responsabil în nici un fel pentru cheltuielile suferite de către Beneficiar în acest caz.

4.1.8. Vitanic Ro se obligă să activeze serviciul descris la pct. 1.2. în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la semnarea prezentului contract.

4.1.9. Vitanic Ro pune la dispoziţia beneficiarului acces la o pagină de Internet unde Beneficiarul poate vizualiza diverse informaţii legate de situaţia contului său.

4.1.10. Dacă pentru serviciile oferite de Vitanic Ro în baza prezentului contract este utilizată şi reţeaua unui terţ operator, atunci serviciile sunt funcţionale numai dacă Beneficiarul este abonat, într-o centrală digitală şi are configurate liniile telefonice autorizate pentru formare în ton. În cazul accesării serviciilor Vitanic Ro printr-un terţ operator, Vitanic Ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea facturării de către acel operator a unor servicii adiacente furnizate de Vitanic Ro beneficiarului. Aplicarea unor taxe suplimentare de către terţul operator nu intră în responsabilitatea Vitanic Ro.

4.2. Drepturile şi obigaţiile Beneficiarului :

4.2.1. Beneficiarul are dreptul să apeleze la suportul tehnic al Vitanic Ro la nr. de telefon sau adresa de e-mail puse la dispoziţie de către Vitanic Ro, pentru orice reclamaţie referitoare la serviciu. Suportul tehnic oferit Beneficiarului poate fi accesat 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

4.2.2. Beneficiarul are dreptul să utilizeze serviciile ce formează obiectul prezentului contract.

4.2.3. Beneficiarul înţelege că singurul beneficiar al licenţelor şi drepturilor referitoare la operarea reţelei publice de comunicaţii electronice a Vitanic Ro este Vitanic Ro şi că aceste licenţe şi drepturi sunt exclusiv asociate cu Vitanic Ro.

4.2.4. Beneficiarul se obligă să nu furnizeze către terţi serviciile ce fac obiectul prezentului contract. Orice acţiuni ale beneficiarului în acest sens vor fi considerate fraude.

4.2.5. Beneficiarul se obligă să nu utilizeze în afara sistemului, să nu copieze şi să nu dezvăluie terţilor nici o aplicaţie software şi/sau know-how implementate de Vitanic Ro. Beneficiarul va fi responsabil pentru toate daunele şi reclamaţiile rezultate din încălcarea acestor obligaţii.

4.2.6. Beneficiarul se obligă să asigure accesul Vitanic Ro în locaţiile sale precum şi în spaţiile comune, după caz, pentru intervenţiile tehnice ce ţin de buna funcţionare a serviciului.

4.2.7. Beneficiarul se obligă să nu folosească echipamente terminale care nu sunt agreate de către Vitanic Ro, să nu modifice şi să nu intervină asupra echipamentelor sau asupra altor instalaţii realizate de către Vitanic Ro pentru asigurarea funcţionării serviciului.

4.2.8. Beneficiarul este responsabil să îşi însuşească instrucţiunile primite la semnarea contractului şi să se conformeze acestora.

4.2.9. Beneficiarul declară că este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru realizarea obiectului prezentului contract, precum şi pentru combaterea oricăror fraude conform art. 6 din prezentul contract.

4.2.10. Beneficiarul se obligă să achite contravaloarea serviciilor ce formează obiectul prezentului contract la termenele stabilite.

 

5. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

5.1. Contractul poate înceta prin acordul de voinţă al părţilor, în termenul de valabilitate, fără plata de daune, dacă au fost achitate integral obligaţiile.

5.2. Beneficiarul poate denunţa unilateral Contractul de furnizare a serviciului de telefonie la una sau mai multe locaţii printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, trimisă către Vitanic Ro, cu cel puţin 30 (treizeci) de zile înainte de data la care doreşte să-şi înceteze efectele prezentul contract sau serviciul de telefonie la una sau mai multe locaţii. Încetarea contractului sau a serviciului de telefonie la una sau mai multe locaţii nu îl exonerează pe Beneficiar de la plata către Vitanic Ro a tutror sumelor restante şi/sau a penalităţilor de întârziere.

5.3. Vitanic Ro poate rezilia prezentul contract fără a fi necesară punerea în întârziere a Beneficiarului şi fără intervenţia instanţei dacă :

a) Beneficiarul nu plăteşte tarifele pentru serviciile furnizate şi penalităţile aferente (dacă este cazul) în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data scadenţei ;

b) Beneficiarul încalcă obligaţiile prevăzute de prezentul contract şi nu se conformează în termen de 2 (două) zile notificării transmise de Vitanic Ro;

c) Beneficiarul nu utilizează serviciile o perioadă mai mare de 6 (luni);

d) Dacă, la data încheierii contractului, Beneficiarul a prezentat acte sau informaţii false, incorecte sau incomplete, sau dacă nu a informat Vitanic Ro despre modificările survenite ulterior în legătură cu actele sau informaţiile prezentate, inclusiv cu privire la reprezentanţii legali;

e) Împotriva Beneficiarului sunt iniţiate proceduri de lichidare ori de faliment;

f) Dacă Vitanic Ro este în imposibilitatea obiectivă de a mai furniza serviciul către beneficiar;

g) Vitanic Ro apreciază că Beneficiarul a realizat o fraudă prin încălcarea clauzelor prezentului contract sau a dispoziţiilor legale în vigoare.

5.4. La încetarea contractului sau a serviciului de telefonie pentru una sau mai multe locaţii, Beneficiarul va returnaVitanic Ro toate echipamentele pe care Vitanic Ro le-a instalat Beneficiarului pentru buna funcţionare a serviciului. Dacă la încetarea contractului, beneficiarul nu returnează echipamentele către Vitanic Ro, acesta din urmă poate pretinde, iar beneficiarul se obligă să achite cu titlu de clauză penală o sumă de 50 € pentru fiecare zi de întârziere.

5.5. În cazul în care pentru o perioadă de 2 (două) luni consecutive, calitatea serviciilor furnizate de Vitanic Ro nu întrunesc parametrii minim stabiliţi de Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare in Comunicaţii din România (ANCOM) stabilite prin reglementările în vigoare, Beneficiarul poate cere rezilierea unilaterală a contractului.

 

6. FRAUDA

6.1. Frauda este definită ca fiind orice comunicaţie de voce, fax sau date reziliată prin utilizarea reţelei şi/sau a echipamentelor Vitanic Ro destinate acestui serviciu, în scopul obţinerii de avantaje materiale ilegale, în scopul direct sau indirect al provocării de daune Vitanic Ro sau unor terţi sau în scopul generării unor deranjamente in reţeaua Vitanic Ro sau a altor operatori. De asemenea, se consideră apeluri frauduloase acele apeluri care nu fac obiectul prezentului contract cum ar fi, dar fără a se limita la : apelurile de tranzit şi/sau apelurile iniţiate din orice sursă (reţea naţională sau internaţională) alta decât Beneficiarul, apelurile de tranzit terminate în altă reţea (naţională sau internaţională) decat Beneficiarul, apelurile cu identitate incompletă, parţial sau total modificată ori mascată. Pentru evitarea oricărei interpretări, se consideră fraudă de către Beneficiar a unor apeluri provenite din orice reţea naţională sau internaţională în reţeaua MapamondCall sau în orice altă reţea.

6.2. Totodată este considerată fraudă şi conectarea de către Beneficiar la reţeaua publică de comunicaţii a Vitanic Ro a oricărui echipament fără autorizarea Vitanic Ro, precum şi furnizare către terţi a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

6.3. Se defineşte ca fraudă utilizarea de către beneficiar a altei numerotaţii decât cea oferită spre utilizare de către Vitanic Ro, precum şi retransmiterea de apeluri de către beneficiar folosind identitatea pusă la dispoziţie de către Vitanic Ro.

6.4. Dacă Vitanic Ro identifică o fraudă sau dacă primeşte o reclamaţie de fraudă de la un alt operator cu care Vitanic Ro este interconectat, Beneficiarul se obligă ca după primirea unei solicitări din partea Vitanic Ro să remedieze situaţia şi să formuleze un răspuns în termen de 1 (una) zi de la primirea solicitării. Dacă frauda continuă, Vitanic Ro :

- Va sesiza autorităţile competente pentru luarea măsurilor legale în vederea sancţionării şi încetării fraudei şi/sau

- Va aplica, iar Beneficiarul se obligă să achite, cu titlu de clauză penală, o majorare de 100% a sumei facturate pentru traficul generat de liniile beneficiarului de pe care s-a efectuat frauda, înregistrat în întreaga lună în care s-a transmis apelul fraudulos, precum şi pentru traficul aferent lunilor ulterioare, până la încetarea definitivă a traficului fraudulos dinspre liniile respective.

6.5. În toate situaţiile de fraudă, Vitanic Ro are dreptul de a respinge orice apel, provenit de la Beneficiar, care are o identitate considerată a fi implicată în fraudă, potrivit prezentului Contract.

6.6. Vitanic Ro nu va fi obligat să furnizeze beneficiarului, iar beneficiarul nu va avea dreptul să acceseze alte servicii furnizate de către Vitanic Ro decât cele prevăzute expres în prezentul Contract. Acest contract reglementează exclusiv traficul de utilizator în sensul că permite beneficiarului să comunice cu utilizatorii reţelei MapamondCall şi ai celorlalte reţele interconectate cu reţeaua MapamondCall. Vitanic Ro nu furnizează prin prezentul contract acces pentru Beneficiar către servicii oferite de oricare dintre clienţii MapamondCall sau operatorii cu care MapamondCall este interconectat sau de către clienţi ai operatorilor cu care Vitanic Ro este interconectat.

 

 

7. CONFIDENŢIALITATEA

7.1. Nici o parte nu poate dezvălui vreo informaţie conţinută în acest contract fără consimţământul prealabil al celeilalte părţi.

7.2. Nici o parte nu o poarte opri pe cealaltă să furnizeze informaţii cerute în baza unor solicitări din partea autorităţilor oficiale sau potrivit procedurilor legale.

7.3. Beneficiarul nu poate dezvălui unor terţi nici o informaţie referitoare la acest Contract, chiar după rezilierea Contractului, pe o perioadă de 1 an.

 

8. NOTIFICĂRI

Exceptând cazurile reglementate expres în alt mod, toate notificările şi comunicările vor fi făcute în scris şi trimise recomandat prin poştă la adresele menţionate.

 

9. ALTE CLAUZE

9.1. Vitanic Ro îşi rezervă dreptul de a modifica termenii şi condiţiile prezentului contract, informând, prin mijloace corespunzătoare Beneficiarul cu cel puţin 30 (treizeci) zile înainte de intrarea în vigoare a modificărilor, cu excepţia situaţiilor când prin prezentul contract au fost stabilite alte termene.

9.2. Dacă Beneficiarul nu este de acord cu modificarea contractului conform pct. 9.1., acesta are posibilitatea de a denunţa unilateral contractul în termen de 30 (treizeci) zile de la primirea notificării Vitanic Ro, printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, trimisă către Vitanic Ro cu cel puţin 30 (treizeci) zile înainte de data la care doreşte să-şi înceteze efectele prezentul contract, altfel modificările se consideră acceptate tacit.

9.3. Vitanic Ro poate cesiona drepturile sau contractul către orice terţ, urmând ca cesiunea să fie opozabilă Beneficiarului după notificarea acestuia.

 

10. FORŢA MAJORĂ

Forţa majoră şi situaţiile asimilate acesteia exonerează de răspundere partea care o invocă şi dovedeşte în condiţiile legii.

 

11. LIMITE DE RESPONSABILITATE

Vitanic Ro nu este în nici un fel răspunzător pentru pierderile (directe sau indirecte), pierderea unor ocazii sau oportunităţi de afaceri sau pentru beneficiile nerealizate, de către Beneficiar sau de către terţii cu care beneficiarul se afla în contact, ca urmare a nefuncţionării sau a funcţionării necorespunzătoare a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Singurul remediu care poate fi solicitat de către Beneficiar este de a i se reduce în mod proporţional abonamentul lunar conform perioadelor de nefuncţionare, în cazul în care prin contractul semnat se specifică plata unui abonament lunar.

 

12. LEGEA APLICABILĂ

12.1. Toate aspectele care nu sunt reglementate în acest contract vor fi guvernate de legislaţia română în vigoare.

12.2. În cazul în care modificarea dispoziţiilor legale în acest domeniu atrage după sine anularea uneia sau a mai multor prevederi din prezentul contract, celelalte prevederi rămân în vigoare.

 

13. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Orice litigiu legat de executarea, interpretarea sau încetarea prezentului contract va fi rezolvat, în principal, pe cale amiabilă. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, litigiul va fi soluţionat de instanţele judecătoreşti competente.

 

Prezentul contract a fost citit şi conţinutul său acceptat de părţile contractante care l-au semnat ca reflactând în întregime intenţiile lor. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul contract. Prezentul contract conţine 7 pagini (inclusiv anexele) şi a fost încheiat în 2 exemplare, unul pentru fiecare parte.


Octombrie 2015
Vitanic Ro SRL.
Galalti,
Str. Albatrosului Nr1 , Bl M, ap 47
800029, Galati


   Am luat la cunostinta   


Home         |         FAQ         |         Contract Cadru         |         Solutionare Reclamatii         |         Buy Online         |         Login         |         Contact
Copyright 2015. Vitanic Ro SRL. All rights reserved.